آرزو محمدزاده ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ دلنوشته

دختری از جنس بهار

ما آدمها توے اسفند بیشتر از هر وقت دیگرے خسته‌ایم،
اما نمیدانم چرا بـہ جاے اینڪـہ نفسے تازہ ڪنیم، سرعت‌ماטּ را

بیشتر و بیشتر می‌ڪنیم تا هر طور شدہ مثل قهرماטּ دوے ماراتن،
از خط پایاטּ ایטּ ماـہ عجیب و غریب بگذریم!

اسفند را باید نشست
باید خستگے در ڪرد

باید چاے نوشید…
اسفند را نباید دوید

اسفند را باید با ڪفش‌هاے ڪتانی، قدم زد!
قدم زد و قدم زد و قدم زد….

تا آرام بـہ بهار رسید.
بهار فصل زادہ شدטּ از نو،

بهار، فصل مטּ
فصل دخترے از جنس بهار

#بداهـہ #آرزو_محمدزادہ

@SpringGir1