آرزو محمدزاده ۵ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

بهار عاشقی

بهار، یعنی عشق،
بهار یعنی روییدن،

بهار را باید ذره ذره نفس کشید
بهار راباید ثانیه به ثانیه عاشقی کرد.

#بداهه
#آرزو_محمدزاده

۵فروردین۹۵

ساعت:۰۲:۵۳دقیقه بامداد

i@BanoyeOrdibehesht