آرزو محمدزاده ۱۰ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

لبریز مهرت

من از مِهر 😍 تو لبریزم