آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بگذار و بگذز

بگذار و بگذر
گاهی خودت را
گاهی دیارت را