آرزو محمدزاده ۳۰ دی ۱۳۹۵ دلنوشته

عشق

عشق
یعنی
بوسه ات،