آرزو محمدزاده ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

صدای تو

تا بـہ حال صداهاے زیادے شندیـہ ام،
اما تטּ صداے تو چیز دیگریست.