آرزو محمدزاده ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دل من

امشب دل من غم دارد

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز در آغوش خیابان

مهرت بی شک نعمتیست غیر قابل وصف
که به زیر قدم های من ریخته شده است

آرزو محمدزاده ۷ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

باران مهر

برمن ببار، همچو باران بهار ?

آرزو محمدزاده ۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

این چنین دستم مگیر، من غرق آغوشت شوم

آرزو محمدزاده ۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

جمعه

جمعه وعده مهرانگیز تمامی عشاق است