آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر ابدی

همچو مهر تو به دنیا
جاری بوده.