آرزو محمدزاده ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ دلنوشته

اسپند۹۴

ایטּ روزهــــایم بـہ تظاهر مے گذرد… @SpringGir1

تظاهر بـہ بے تفاوتی،

تظاهر بـہ بے خیـــــالی،