آرزو محمدزاده ۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

منطق عاشقی

و تو چه آسان با چتر منطقت…