آرزو محمدزاده ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ دلنوشته

اولین دیدار

اتفاق‏هایے هستند،
که زندگی‏ات را دوباره می‏سازند!?
سال‏ها می‏گذرد