آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

بالش خیس

گواه این حیرانی…