آرزو محمدزاده ۲ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

بارش باران

قطره قطره بارش باران که هیچ

آرزو محمدزاده ۴ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

چتر مهربانی

دل بارانیم
در انتظار

آرزو محمدزاده ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بانوی باران

تمام حرف من این است
بر فرض محال که ما هیچ ربطی به هم نداریم

آرزو محمدزاده ۸ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

حجم حیرانی

نمی دانم تو می دانی
منم بانوی بارانی

آرزو محمدزاده ۷ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

باران مهر

برمن ببار، همچو باران بهار ?