آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

باور

به دریا زدم دفتر دل را
از برای عمق نگاهت