آرزو محمدزاده ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

وام

سوزش بغض من امشب آرام می گیرد