آرزو محمدزاده ۲ بهمن ۱۳۹۵ دلنوشته

بهمن

آوارِِ
عشقم…