آرزو محمدزاده ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بوی مهر

شهریور
این ته تغاری تابستان
هنوز از راه نرسیده