آرزو محمدزاده ۲۰ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

جنون

و جنون است تو را بینم،