آرزو محمدزاده ۲۷ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

خاک سرد

اینجا تن ِ خاک سرد است