آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

گاه و بیگاه

فدای این خنده های زیبایت

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قند خنده

صبح تداعی مهرانگیز…

آرزو محمدزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه

این هوای سر صبح

خنده ات از سر ذوق