آرزو محمدزاده ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ دلنوشته

دختری از جنس بهار

ما آدمها توے اسفند بیشتر از هر وقت دیگرے خسته‌ایم،
اما نمیدانم چرا بـہ جاے اینڪـہ نفسے تازہ ڪنیم، سرعت‌ماטּ را