آرزو محمدزاده ۵ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر اردیبهشتی

مטּ آدم خاصے نیستم، یـہ دختر معمولے با افڪار معمولی. یـہ زندگے معمولے رو گذروندم. مجسمـہ اے ازم بـہ عنواטּ یادبود ساختـہ نمیشـہ و اسم مטּ بعد از مرگم بـہ زودے فراموش میشه. خیلے زود، زودتر از اوטּ چیزے ڪـہ فڪرش رو بڪنے اسم همـہ ما از یاد میره، اما از یـہ لحاظ، مטּ بـہ […]

آرزو محمدزاده ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ دلنوشته

اسپند۹۴

ایטּ روزهــــایم بـہ تظاهر مے گذرد… @SpringGir1

تظاهر بـہ بے تفاوتی،

تظاهر بـہ بے خیـــــالی،