آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر بی پروا

آسمان را به زمین خواهم دوخت
به جنگ تن به تن با تمام دنیا خواهم رفت

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل خزان

تا برسد به قدم زدن در خیابان های این شهر
که پر است از عاشقانه های گفته نشده.
ازغزل های خوانده نشده
و شاید با فرا رسیدن پاییز

آرزو محمدزاده ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

لبخند خدا

لبخند خدا روزت مبارک….

آرزو محمدزاده ۵ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر اردیبهشتی

مטּ آدم خاصے نیستم، یـہ دختر معمولے با افڪار معمولی. یـہ زندگے معمولے رو گذروندم. مجسمـہ اے ازم بـہ عنواטּ یادبود ساختـہ نمیشـہ و اسم مטּ بعد از مرگم بـہ زودے فراموش میشه. خیلے زود، زودتر از اوטּ چیزے ڪـہ فڪرش رو بڪنے اسم همـہ ما از یاد میره، اما از یـہ لحاظ، مטּ بـہ […]

آرزو محمدزاده ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ دلنوشته

اسپند۹۴

ایטּ روزهــــایم بـہ تظاهر مے گذرد… @SpringGir1

تظاهر بـہ بے تفاوتی،

تظاهر بـہ بے خیـــــالی،