آرزو محمدزاده ۲۵ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

دیارم

وجودم همه درد است