آرزو محمدزاده ۱۷ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

منطق بی دیدار

کاش پایی برای این سفر بود.