آرزو محمدزاده ۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

سکوت یعنی دوست دارم

ما آدمای متفاوتی هستیم پر از تناقض
حرف و عملمون یکی نیست