آرزو محمدزاده ۳۰ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

دیوانه

این دنیا محتاج، دیوانه عاشق است تا، انسان عاقل.