آرزو محمدزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه

این هوای سر صبح

خنده ات از سر ذوق