آرزو محمدزاده ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

شعله یادت

یادت
زبانه
می زند در من