آرزو محمدزاده ۱۷ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شور اردیبهشت

تابستانی که وامدار شور اردیبهشت
نباشد.