آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

یخ سکوت

به چه می اندیشی ؟

آرزو محمدزاده ۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

سکوت یعنی دوست دارم

ما آدمای متفاوتی هستیم پر از تناقض
حرف و عملمون یکی نیست

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

سیاهی شب

در من رخنه کن
همچو سکوت در سیاهی شب

آرزو محمدزاده ۱۶ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

بازوان گرمت

و چه هراس انگیز است، این حجم سکوت…