آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

و من همچو خورشید، همیشه بیدار و فروزان خواهم ماند