آرزو محمدزاده ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

شانه های تو

مردانگی
یعنی
شانه هایت