آرزو محمدزاده ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قدردانی از مهرت

قدردان تو هستم نه هر روز بلکه هر لحظه.
تویی که تمام نامعادلات زندگیم را حل کردی.

آرزو محمدزاده ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بوی مهر

شهریور
این ته تغاری تابستان
هنوز از راه نرسیده