آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قند خنده

صبح تداعی مهرانگیز…

آرزو محمدزاده ۷ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

هدیه خدا

صبح هدیه خداست

آرزو محمدزاده ۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

حریر نگاهت

صبح وعده من با
نگاه توست

آرزو محمدزاده ۴ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

صبح و صدایت

گرمایی به غایت بیشتر و پایدارتر از این روزهای ناپایدار.

آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

تا صبح از سمت آغوش تو طلوع کنم.

آرزو محمدزاده ۱۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه بی ادعا

صبح یعنی بوسه ی بی ادعا