آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل مهر

باز کن اغوش بهاریت را
پاییز مهربانی نزدیک است.