آرزو محمدزاده ۹ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

پرواز کن

بال هایت را بگشا
پرواز کن بی درنگ