آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

گاه و بیگاه

فدای این خنده های زیبایت

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قند خنده

صبح تداعی مهرانگیز…

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

برق چشمانت

پشت نقاب شب
این برق چشمان توست

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز در آغوش خیابان

مهرت بی شک نعمتیست غیر قابل وصف
که به زیر قدم های من ریخته شده است

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

کوچه باغ

قسم به مهر بی دریغت
به شکوه نگاه غریبت

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

باور

به دریا زدم دفتر دل را
از برای عمق نگاهت