آرزو محمدزاده ۷ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

مورفین

این شب ها
مورفینی جز