آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز در آغوش خیابان

مهرت بی شک نعمتیست غیر قابل وصف
که به زیر قدم های من ریخته شده است

آرزو محمدزاده ۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

مهرت

ای که مهرت روشنی بخش همه شبهای من ای که آغوشت همه آرامش تب های من بداهه آرزو محمدزاده ۳۱ خرداد ۹۵ ساعت:۱۶:۲۲ دقیقه @BanoyeOrdibehesht