آرزو محمدزاده ۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

حریر نگاهت

صبح وعده من با
نگاه توست

آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر نگاهت

روز از مهر خدا زاده میشود