آرزو محمدزاده ۷ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

هدیه خدا

صبح هدیه خداست