آرزو محمدزاده ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

ما به هم بدهکاریم

ما به هم این همه انکار بدهکاریم
من به تو بدهکارم
و تو به من