آرزو محمدزاده ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

گیتار

تو آن نسیم صبحی
می وزی در تار و پودم