آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

یخ سکوت

به چه می اندیشی ؟