آرزو محمدزاده ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

تن تو

تن تو، چهار فصل زندگی من است
چشمهایت همچو رودی آرام، اما خروشان
لبهایت، ترش و شیرین به طعم انار پاییزی  ?
حرم نفسهایت مسخ کننده
همچو خواب صبح اولین روز زمستان
دستانت وامدار لطفات گل های بهاری ?
و
اما آغوشت حرارتی
ماورای گرمای
تابستان. ?

آرزو محمدزاده

 

10شهریور ۹۵

@BanoyeOrdibehesht