آرزو محمدزاده ۲۴ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

طلوع عشق

دلنوشته

آرام بخواب
که من تا طلوع عشق بیدارم.

آرزو محمدزاده
۲۴ تیر ۹۵ ساعت ۰۰:۴۷دقیقه بامداد

@BanoyeOrdibehesht