آرزو محمدزاده ۲۵ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

دیارم

وجودم همه درد است
بس که دیارم، ساکت و سرد است….

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

25 آبان ماه ۹۶