آرزو محمدزاده ۲ دی ۱۳۹۶ دلنوشته

سپید حضورت

تو که باشی
همه‌ی ثانیه‌ها
صبحِ سپید است…

آرزومحمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

2 دیماه ۹۶