آرزو محمدزاده ۷ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

واژه های در صف

شب?
صفِ
واژه هاست
در ایستگاه
سکوت… ?

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

 

7 اسفند ماه ۹۵